Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 17:30  | Lượt xem: 31

Ngày 09/5/2022, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH); thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Thủ đô, Quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong kế hoạch công tác của đơn vị.

UBND quận yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Chú trọng tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.  Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hoá nhằm đạt được mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các gia đình tại địa phương hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11). Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở theo Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL ngày 28/6/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động trong việc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với đó, thực hiện triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình và công tác gia đình đối với các cấp, các ngành, cộng đồng, các thành viên trong gia đình trong tình hình mới; tổ chức các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức, loại hình đa dạng, phong phú, giúp các gia đình có kiến thức và kĩ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, giúp các thành viên gia đình ngày càng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  

Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ nhất là đối tượng thanh, thiếu niên. Tuyên truyền góp phần xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi trụy. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức  về công tác gia đình gắn với Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa, phù hợp tình hình thực tế.

Đẩy mạnh các chiến dịch, hoạt động truyền thông thường xuyên về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thu hút sự tham gia của các thành viên trong gia đình; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng và gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Chú trọng đưa thông điệp gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt.

Ngoài ra, quận sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên các cấp. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quậnThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 157
Lượt truy cập trong tuần: 2307
Lượt truy cập trong tháng: 550
Lượt truy cập trong năm: 111035
Tổng số truy cập: 2154542