Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1314
Lượt truy cập trong tuần: 2532
Lượt truy cập trong tháng: 31380
Lượt truy cập trong năm: 285918
Tổng số truy cập: 3035874

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 25/05/2024 | 11:00  | Lượt xem: 181

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phù hợp với quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường về đất.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Điều 23. Hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được giao và đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng công trình

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng công trình để ở mà không có văn bản ngăn chặn, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp theo quy định, các hộ gia đình, cá nhân còn được hỗ trợ về đất như sau:

a) Hỗ trợ bằng 70% đơn giá đất ở theo bảng giá đất của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với trường hợp chuyển đổi trước ngày 15/10/1993.

b) Hỗ trợ bằng 40% đơn giá đất ở theo bảng giá đất của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với trường hợp chuyển đổi từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004.

c) Diện tích đất được hỗ trợ theo các Điểm a, b Khoản 1 Điều này là diện tích đất thực tế có xây dựng nhà cửa, công trình để ở bị thu hồi nhưng tối đa không quá hạn mức giao đất ở mới tối đa của địa phương.”

Giá đất bồi thường, hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố:

Điều 6. Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất (thực hiện điểm đ, khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP).

Việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện sau khi có Thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện theo quy định hiện hành”.

Ngày 29/9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Như vậy, trên cơ sở Quyết định số 30/1019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024. UBND quận Thanh Xuân sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để xác định và phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường về đất theo quy định.

Cụ thể, một số dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt giá đất trên địa bàn quận Thanh Xuân như sau:

- Dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Nguyễn Tuân.

- Dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.